ทรายที่มีสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีตหรือไม่