โรงงานผลิตลูกตารางหรือโรงงานผลิตลูกล้นสำหรับสายการประมวลผลเปียกทอง