สถานีพลังงานเชื้อเพลิงน้ำร้อนท่อดับเพลิงหม้อไอน้ำเพื่อขาย